CST GmbH – schirmmacher.com

Junker-Jonas-Platz 3 T. +43 5523 62 56 212
6840 Götzis/Österreich info@schirmmacher.at

Ogólne Warunki Handlowe - schirmmacher.com

1. ZAKRES STOSOWANIA

1.1 Poniższe warunki dostawy i płatności (Ogólne Warunki Handlowe, OWH) mają zastosowanie do zawierania i realizacji wszystkich umów pomiędzy nami, CST GmbH (schirmmacher.com), a naszymi klientami, zwanymi dalej "partnerami handlowymi" lub "partnerami".

1.2 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązują wyłącznie nasze Ogólne Warunki Handlowe. Ogólne warunki handlowe i zakupowe naszych partnerów są akceptowane tylko wtedy, gdy są one identyczne z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi lub tylko nieznacznie się od nich różnią. Co do zasady nie uznajemy warunków partnera handlowego, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych  w stopniu większym niż nieznaczny. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wyraźnego uznania ich ważności.

1.3 Wszystkie dostawy i usługi, w szczególności usługi doradcze i informacyjne, są realizowane wyłącznie na podstawie naszych poniższych Ogólnych Warunków Handlowych, o ile nie zostaną zmienione lub wyłączone za naszą wyraźną zgodą.

2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

 2.1 Informacje zawarte na naszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty. Nasze oferty złożone w odpowiedzi na Państwa zapytanie są niewiążące i stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia (por. do formy pisemnej, pkt. 4.2).

2.2 Jeśli potwierdzenie zamówienia różni się od zamówienia złożonego przez partnera handlowego, musi on poinformować nas o tym niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przeciwnym razie potwierdzenie zamówienia jest uważane za prawidłowe i wiążące dla obu stron.

2.3 Tylko dane w formie wektorowej lub w wysokiej rozdzielczości mogą być przetwarzane przez nas w celu stworzenia wysokiej jakości projekt druku. Jeśli jakość danych nie jest wystarczająca, możemy je przygotować. Partner na życzenie otrzyma na to ofertę.

3. PÓŹNIEJSZE ZMIANY

3.1 Wszelkie zmiany w projekcie graficznym, o które poprosi partner handlowy po zaakceptowaniu potwierdzenia zamówienia, będą dokonywane tylko za dodatkową opłatą i nieuchronnie spowodują wydłużenie terminu dostawy.

3.2 Późniejsze zmiany to w szczególności powtórzenia wydruków próbnych, wymagane przez partnera z powodu jedynie niewielkich odchyleń od projektu.

3.3 Partnerowi handlowemu w związku ze zmianami naniesionymi po zaakceptowaniu potwierdzenia zamówienia mogą zostać naliczone wynikające z tego koszty: koszty już poniesione oraz koszty dodatkowe w związku z realizacją zlecenia do momentu wniosku partnera o zmianę projektu, jak również koszty przestoju maszyn spowodowane wnioskiem partnera o zmianę.

3.4 Zmiany wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

4. KLAUZULA FORMY PISEMNEJ

4.1 Oświadczenia składane przez naszych pracowników ustnie, telefonicznie lub teleksowo, jak również uzgodnienia dodatkowe muszą być przez nas potwierdzone na piśmie, aby były skuteczne.

4.2 Forma pisemna w rozumieniu niniejszych OWH oznacza zawsze co najmniej faks lub e-mail ze skanem oryginalnego dokumentu z oryginalnym podpisem.

4.3 Prawidłowość i kompletność umów zawartych na piśmie uznaje się za domniemaną.

5. PARTNER HANDLOWY

5.1 W przypadku zamówień z dostawą do strony trzeciej, za partnera handlowego upoważnionego do praw wynikających z tego tytułu uznaje się wyłącznie zamawiającego, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

5.2 Partner może dochodzić od nas roszczeń z tytułu rękojmi tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim jego partner handlowy również dochodził od niego roszczeń z tytułu rękojmi.

6. CENY

6.1 Nasze ceny podane są w złotych i są cenami netto. O ile nie uzgodniono inaczej, są to ceny EXW nasz zakład/magazyn lub zakład/magazyn naszych dostawców. Należy doliczyć fracht, opakowanie, opłatę pocztową, ubezpieczenie oraz  podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

6.2 Ceny podane w naszej ofercie obowiązują pod warunkiem, że dane zamówienia złożonego na podstawie tej oferty nie ulegną zmianie, jednak nie dłużej niż trzy miesiące od momentu otrzymania oferty przez partnera.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1 Faktura jest wystawiana w dniu wysyłki towaru lub w dniu jego częściowej dostawy. Jeżeli zamówiony towar po wyprodukowaniu i przygotowaniu jest magazynowany u nas lub u naszego dostawcy, to faktura jest wystawiana z datą przygotowania towaru do wysyłki.

7.2 Nasze faktury są płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia, chyba że uzgodniono inaczej.

7.3 W przypadku nowych klientów i w uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do dostaw za pobraniem lub przy wpłaceniu zaliczki.

7.4 W przypadku nadzwyczajnych świadczeń wstępnych zastrzegamy sobie prawo do zażądania odpowiedniej zaliczki.

7.5 W przypadku przekroczenia terminu płatności dochodzi do zwłoki w płatności. Uprawnia nas to do żądania od następnego dnia odsetek za zwłokę w wysokości ośmiu punktów procentowych powyżej stopy bazowej.

7.6 W przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji majątkowej partnera handlowego, powodującego wątpliwości co do jego wypłacalności, wszystkie nasze roszczenia wobec niego stają się natychmiast wymagalne. Jesteśmy wówczas upoważnieni do wstrzymania naszych dostaw i usług do momentu dokonania płatności oraz do wyznaczenia partnerowi nowego, odpowiedniego terminu płatności przedpłaty lub uzyskania gwarancji bankowej lub innej formy zabezpieczenia. Po upływie tego terminu jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

7.7 Partner jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

8. CZAS I TERMIN DOSTAWY

8.1 Czas dostawy liczy się od dnia potwierdzenia zamówienia, ale nie przed pełnym wyjaśnieniem szczegółów zamówienia i nie przed otrzymaniem i zatwierdzeniem przez klienta potrzebnych projektów, dokumentów, zatwierdzenie do produkcji oraz przed otrzymaniem zaliczki, jeśli zostało to uzgodnione.

8.2 Jeżeli nie uzgodniono terminu dostawy według daty, lecz okres dostawy mierzony czasowo, to okres ten rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia zamówienia do produkcji. Na czas weryfikacji próbek druku przez partnera handlowego okres dostawy jest w każdym przypadku przerywany, a mianowicie od dnia wysyłki próby do partnera do dnia podjęcia decyzji. Jeżeli partner zażąda później zmian, które mają wpływ na czas produkcji, nowy czas dostawy rozpoczyna się po pisemnym potwierdzeniu zmiany.

8.3 Jeżeli z powodu siły wyższej, akcji protestacyjnych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia odpowiednich środków ostrożności, niezależnie od tego, czy wystąpiły one w naszym zakładzie, czy u naszych dostawców, nie jesteśmy w stanie terminowo zrealizować obowiązków dostawczych, to termin dostawy ulega wydłużeniu o czas trwania przeszkody, jak również o odpowiedni czas rozruchu po jej zakończeniu, jeśli przeszkoda nie została spowodowana przez nas umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Nie wiąże się to ze zmianą w zakresie ciężaru dowodu na niekorzyść partnera handlowego.

8.4 Jeżeli jest mało prawdopodobne, że przeszkoda zakończy się w odpowiednim czasie, jesteśmy upoważnieni do całościowego lub częściowego odstąpienia od umowy. Takie odstąpienie nie ma wpływu na nasze roszczenia z tytułu już zrealizowanych dostaw częściowych, chyba że partner handlowy nie jest wcale zainteresowany dostawą częściową. Nasz partner  ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli na jego wezwanie nie zadeklarujemy, czy odstąpimy od umowy, czy też dostarczymy towar w odpowiednim terminie.

8.5 W przypadku opóźnienia w dostawie, za które jesteśmy odpowiedzialni, partner jest uprawniony do dochodzenia dalszych roszczeń dopiero po bezskutecznym upływie odpowiedniego, ustalonego przez niego po opóźnieniu terminu dostawy. W takim przypadku partner może żądać rekompensaty za wszelkie możliwe do udowodnienia szkody, które poniósł w wyniku opóźnienia.

8.6 Okres dostawy kończy się w momencie opuszczenia przez towar zakładu produkcyjnego lub w momencie oddania go do magazynowania.

9. WYSYŁKA

9.1 O ile nie uzgodniono inaczej, zastrzegamy sobie prawo do wyboru rodzaju i trasy wysyłki.

9.2 Ubezpieczenie transportowe może być zawarte na specjalne życzenie i na koszt partnera handlowego.

10. SZKODY WIDOCZNE / UKRYTE

10.1 Jeśli partnerem handlowym jest handlowiec, należy w ciągu jednego dnia roboczego po otrzymaniu towaru zgłosić na piśmie: widoczne uszkodzenia i brakujące ilości na liście przewozowym/dokumencie od kuriera, ukryte uszkodzenia i brakujące ilości w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania towaru.

10.2 Nasza firma ubezpieczeniowa zastrzega sobie prawo do zlecenia oceny szkody bezpośrednio na miejscu przez rzeczoznawcę.

11. DOSTAWY CZĘŚCIOWE

11.1 Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, jeśli są one odpowiednie dla partnera handlowego. W stosownych przypadkach stają się one wymagalne do zapłaty zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

12. OPÓŹNIENIE W ODBIORZE

12.1 Jeżeli partner handlowy zwleka z odbiorem, jesteśmy uprawnieni, po bezskutecznym upływie stosownego, przedłużonego terminu, do innego zadysponowania towarami lub do dostarczenia partnerowi towarów w ciągu wydłużonego terminu.

12.2 Nasze ustawowe prawa do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy pozostają nienaruszone.

13. ZAMÓWIENIA TOWAROWE NA ŻĄDANIE

13.1 Zamówienia towarowe na żądanie uważane są za zlecenia stałe i muszą być odebrane przez klienta w ciągu jednego miesiąca, chyba że uzgodniono inaczej.

13.2 W przypadku niedotrzymania terminów odbioru jesteśmy uprawnieni do wyznaczenia partnerowi odpowiedniego terminu dodatkowego, oraz po upływie tego terminu do pełnej dostawy i zafakturowania uzgodnionej ilości całkowitej lub do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania.

14. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

14.1 Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.

14.2 Jeśli partnerem handlowym jest handlowiec, to przeniesienie własności następuje dopiero po całkowitym spłaceniu wszystkich dodatkowych roszczeń związanych z danym stosunkiem umownym oraz wszystkich pozostałych  zobowiązań wobec nas.

14.3 Towar nie może być zastawiony lub przeniesiony na zabezpieczenie przed dokonaniem pełnej płatności.

14.4 Partner jest uprawniony i upoważniony do dalszej sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności tylko pod warunkiem, że otrzyma nasze pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody i przeniesie na nas wierzytelność z tytułu dalszej sprzedaży. W przypadku odsprzedaży partner niniejszym odstępuje na naszą rzecz roszczenia z tytułu odsprzedaży do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań wobec nas.

14.5 Na nasze żądanie partner jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do dochodzenia naszych praw wobec  klienta partnera.

14.6 W przypadku obciążenia egzekucją majątku partnera handlowego i gdy dotyczy to towaru zastrzeżonego, należy nas o tym niezwłocznie poinformować, podając wszystkie niezbędne dane (organ egzekucyjny, numer akt), w razie potrzeby załączając protokoły egzekucyjne.

15. GWARANCJA

15.1 Okres gwarancji wynosi jeden rok dla przedsiębiorców i dwa lata dla konsumentów od momentu otrzymania towaru.

15.2 Na ustawową odpowiedzialność za wady nie ma wpływu ogólne ograniczenie odpowiedzialności (punkt 18 niniejszych OWH).

15.3 Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.

16. OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

16.1 Odpowiedzialność za szkody, które stanowią uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu, ponosimy tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane umyślnym lub wynikającym z niedbalstwa naruszeniem obowiązków przez nas, przez naszych przedstawicieli prawnych lub współpracowników.

16.2 Odpowiedzialność za pozostałe szkody ponosimy tylko wtedy, gdy są one spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub współpracowników.

16.3 Odpowiedzialność niezależna od zawinienia zgodnie z art. 449 KC pozostaje nienaruszona.

16.4 Ponadto odpowiedzialność za zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych i obowiązków ochronnych pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność jest jednak ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. Ograniczenie to nie ma wpływu na punkt 18.1.

16.5 Przepis ten nie oznacza odwrócenia ciężaru dowodu na niekorzyść partnera handlowego.

17. DANE PARTNERÓW HANDLOWYCH

17.1 Dane dostarczone lub przekazane przez partnera handlowego lub przez osobę trzecią, z których korzysta, nie podlegają naszemu obowiązkowi weryfikacji. Nie dotyczy to danych, które w oczywisty sposób nie są czytelne lub nie nadają się do przetwarzania.

17.2 Przed przekazaniem danych partner zobowiązany jest do stosowania najnowocześniejszych programów ochrony przed wirusami komputerowymi.

17.3 Jesteśmy uprawnieni do wykonywania kopii danych dla celów biznesowych w ramach wypełniania naszych zobowiązań umownych.

17.4 Zabezpieczenie (tworzenie kopii zapasowych) danych jest wyłączną odpowiedzialnością partnera handlowego. Nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dla partnera.

17.5 Dane i nośniki danych pochodzące od partnera są przez nas archiwizowane po przekazaniu produktu końcowego klientowi lub jego pełnomocnikom tylko po wyraźnym uzgodnieniu i za specjalnym wynagrodzeniem. Zabezpieczenie danych i nośników leży w gestii partnera handlowego, chyba że uzgodniono inaczej.

18. PRAWA AUTORSKIE

18.1 Wszelkie prawa autorskie do wykorzystania naszych własnych szkiców i projektów pozostają u nas, chyba że uzgodniono inaczej.

18.2 Partner handlowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację prawa do wykorzystania przesłanych do nas tekstów i obrazów wykorzystanych później w projekcie. Potwierdza on, że powielanie udostępnionych nam przez niego materiałów nie narusza praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności osób trzecich. W tym zakresie ponosimy odpowiedzialność jedynie w wypadku działalnia umyślnego lub rażącego zaniedbania.

18.3 Partner handlowy ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności osób trzecich w wyniku realizacji złożonego u nas zamówienia. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności za działanie umyślne i rażące niedbalstwo zwalnia nas od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z takiego naruszenia praw (w szczególności również kosztów postępowania sądowego)

19. OCHRONA DANYCH

W trakcie całego procesu realizacji zamówienia gromadzimy, przechowujemy, modyfikujemy, przekazujemy i wykorzystujemy dane osobowe do realizacji własnych celów biznesowych za pomocą urządzeń do przetwarzania danych. Niniejszym zostaje to wyraźnie zaznaczone.

20. REKLAMA

20.1 Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania artykułów wyprodukowanych na zlecenie kontrahenta jako wzorców lub w celach reklamowych.

20.2 Partner handlowy może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu towaru do tych celów.

21. MIEJSCE WYKONANIA, JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

21.1 Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest Götzis w Austrii.

21.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z kupcami, w tym roszczeń wekslowych i czekowych, jest Feldkirch w Austrii.

21.3 Stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu austriackiemu. Ma to również zastosowanie, jeżeli umawiająca się strona ma miejsce zamieszkania, stałego pobytu lub ma swój oddział za granicą.

Platforma Komisji UE ds. internetowego rozstrzygania sporów: www.ec.europa.eu/consumers/odr

X
Zapytanie i darmowy projekt

Indywidualne doradztwo
e-mail: info@schirmmacher.pl

Moje życzenia
Darmowy projekt

Żeby otrzymać darmowy pierwszy projekt oraz ofertę, wystarczy udostępnić tutaj swój logotyp lub zdjęcie.

Możesz wybrać więcej plików poprzez przytrzymanie przycisku CTRL.

W przypadku pierwszego projektu opracowujemy go na podstawie otrzymanych od Ciebie plików. Jeśli dane od Ciebie nie nadają się do edycji, skonsultujemy się z Tobą.

Moje dane kontaktowe